Category: EB 9:ผลประโยชน์ทับซ้อน
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
eb9.png EB 9:ผลประโยชน์ทับซ้อน
Files: 6
Files:
Information
Created 2560-10-30
Changed 2560-12-05
Size 951.44 KB
System Windows
Downloads 517
Information
Created 2561-02-09
Changed 2561-02-09
Size 68.3 KB
Downloads 473
Information
Created 2561-02-09
Changed 2561-02-09
Size 2.41 MB
Downloads 417
Information
Created 2561-03-28
Size 2.11 MB
Downloads 406

รายงานสรุปการประชุมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพพร้อมทั้งขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

Information
Created 2561-05-15
Changed 2561-05-15
Size 2.93 MB
Downloads 372

การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมทั้งขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

Information
Created 2561-05-15
Changed 2561-05-15
Size 764.27 KB
Downloads 472
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account