เผยแพร่ราคากลาง, ร่างประกาศซื้อและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือ จำนวน 60,881 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

สเปคและราคากลาง

Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account