ปรับขนาดตัวอักษร
เกี่ยวกับ รพ.ประจวบคีรีขันธ์
ข้อมูลและประวัติ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ เกี่ยวกับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
    โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์เป็นสถานพยาบาลของรัฐบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มีฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป(General Hospital) ระดับ S ขนาด 278 เตียง ตั้งอยู่เลขที่ 237 ถนนพิทักษ์ชาติ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเนื้อที่ 26 ไร่ 1 งาน 55.4 ตารางวาให้บริการสุขภาพในระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ รวมทั้งเป็นหน่วยคู่สัญญาหลักบริการปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ที่ดูแลรับผิดชอบบริการระดับปฐมภูมิของสถานพยาบาลปฐมภูมิ จำนวน 17 แห่ง ในเขตอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
อาณาเขต
ทิศเหนือ จรดซอยโรงพยาบาล | ทิศใต้ จรดโรงเรียนประจวบวิทยาลัย | ทิศตะวันออก จรดที่ดินเอกชน | ทิศตะวันตก จรดถนนพิทักษ์ชาติ
ประวัติ
    โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2496 โดยกรมการแพทย์ เป็นผู้จัดซื้อที่ดินเอกชนและมอบให้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ดำเนินการก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลขนาด 50 เตียง ได้เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2498 เป็นต้นมา โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ได้รับการยกระดับการบริหารจัดการคุณภาพโรงพยาบาล จนสามารถผ่านการรับรอง Hospital Accreditation ในปี 2548 , ปี 2552 และปี 2556 ควบคุมคู่กับการพัฒนาคุณภาพในทุกระบบมาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ การพยาบาลการผดุงครรภ์ มาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ มาตรฐานเกณฑ์และแนวทางการพัฒนางานรังสีวินิจฉัย มาตรฐานสุขศึกษา มาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรัก และใช้เครื่องมือคุณภาพ Total Quality management มาบริหารองค์กร ขณะนี้โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์กำลังก้าวต่อไป ตามนโยบายคุณภาพ มุ่งมั่นให้บริการที่ดีบนมาตรฐานแห่งวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน บุคลากรทุกคน มีส่วนร่วมภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ จากข้อมูลที่เป็นจริง ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรและกำลังยกระดับการพัฒนาคุณภาพไปสู่มาตรฐานสากล พัฒนาโรงพยาบาลคุณภาพควบคู่โรงพยาบาลคุณธรรม ภายใต้ อัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ ใส่ใจบริการ”
ความหมายของตราสัญลักษณ์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
• เส้นโค้งและดวงอาทิตย์ หมายถึง การเสด็จทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 4 ณ บ้านหว้ากอ ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
• รูปทรงหน้าจั่วจัตุรมุข หมายถึง พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์ในถ้ำพระยานคร สถานที่ที่มี ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้รับการบันทึก และได้รับการจัดทำเป็นตราสัญลักษณ์ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
• รูปงูพันคบเพลิง หมายถึง การเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
• ริ้วน้ำ หมายถึง สภาพภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่ทอดยาวติดกับชายฝั่งอ่าวไทย
• สีทอง หมายถึง ความสง่างาม เจริญรุ่งเรือง
• สีเขียว หมายถึง ความมีชีวิตและการเจริญเติบโต
• สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคงเป็นเอกภาพ
วิสัยทัศน์
เป็นโรงพยาบาลคุณภาพชั้นนำ เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ ภาคีเครือข่ายส่วนร่วม ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
พันธกิจ
• พัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ทันสมัย เพื่อประชาชนสุขภาพดี
• พัฒนาความเชี่ยวชาญสู่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอุบัติเหตุ
• เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่ายในการดูแลสุขภาพต่อเนื่อง
• พัฒนาระบบบริหารจัดการและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร