ปรับขนาดตัวอักษร
หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงาน รพ.ประจวบฯ (ITA)/EB 1-26
ปีงบประมาณ 2563

 
  
EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
EB 5 การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
EB 6 การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
EB 7 การมีส่วนร่วม (ตามภารกิจหลักที่หน่วยงานเลือก)
EB 8 การเปิดเผยข้อมูล
EB 9 การเปิดเผยข้อมูลปัจจุบัน
EB 10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
EB 11 เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)
EB 12 การกำกับติตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
EB 13 มาตรการ กลไก หรือวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน
EB 14 รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
EB 15 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
EB 16 มาตรการ กลไก หรือวางระบบในเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน
EB 17 มาตรการ กลไก หรือวางระบบในเรื่องการป้องกันการรับสินบน
EB 18 การเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
EB 19 การรวมกลุ่มเพื่อบริหารงานที่โปร่งใส
EB 20 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 21 การจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 22 การประชุม หรือ แลกเปลี่ยน ในเรื่องของการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
EB 23 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
EB 24 การกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปเองกัน ปราบปรามการทุจริต และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
EB 25 มาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรการปฏิบัติงาน
EB 26 กระบวนการอำนวยความสะดวก