ปรับขนาดตัวอักษร
หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงาน รพ.ประจวบฯ (ITA)
ปีงบประมาณ 2564

 
  
EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ข้อ 1.1-1.5)
EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ข้อ 1.6-1.15)
EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ข้อ 2-8)
EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ข้อ 9)
EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน (ข้อ 10-11)
EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
EB4 หน่งยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
EB5 หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
EB6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
EB7 หน่วยงานมีมาตรการและระบบบริหารผลการปฏิบัติงานกับ จนท ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
EB8 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ
EB9 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
EB10 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียน
EB11 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
EB12 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
EB14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง
EB15 หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน
EB16 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณะ
EB17 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและแผนปฏิบัติการส่งเสริมชมรมจริยธรรม
EB18 หน่วยงานรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
EB19 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
EB20 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวผลประโยชน์ทับซ้อน
EB21 หน่วยงานมีการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน
EB22 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต
EB23 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของบุคลากร
EB24 หน่วยงานมีนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน