ปรับขนาดตัวอักษร
หลักฐานเชิงประจักษ์การดำเนินงาน รพ.ประจวบฯ (ITA)
ปีงบประมาณ 2566

 
  
MOIT 1 หน่วยงานกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
MOIT 3 หน่วยงานมีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 65
MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจัดจ้าง ปี 66
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปี 66
MOIT 6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT 7 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
MOIT 8 หน่วยงายมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
MOIT 9 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
MOIT 10 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
MOIT 11 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาดำเนินการงาน
MOIT 12 มาตรการป้องกันการรับสินบน
MOIT 13 หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน
MOIT 14 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
MOIT 15 แผนปฏิบัติการป้องกับการทุจริต และแผนจริยธรรม
MOIT 16 หน่วยงานมีการรายงานผลการดำเนินการตามแผน
MOIT 17 หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 66
MOIT 18 หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต
MOIT 19 รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม กรณี เรี่ยไร
MOIT 20 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริต
MOIT 22 หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน
MOIT 4 หน่วยงานมีการจัดวางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 66
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายเดือน ประจำปี 66