ปรับขนาดตัวอักษร

ผู้อำนวยการ
นพ.ศุภฤทธิ์ เฮงคราวิทย์