ปรับขนาดตัวอักษร
ผู้อำนวยการ
นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย