ปรับขนาดตัวอักษร

นายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์